Про назву

Українське написання назви Компанії «ЮРІННОВАЦІЯ» утворене з першого складу слова «юридичний» та слова «інновація».
Якщо слово «юридичний» є загальновживаним в нашому суспільстві досить давно, то слово «інновація» (рос. «инновация», англ. «innovation», нім. «Innovation» f, «Neuerung» f) набуло відносного розповсюдження нещодавно. Саме це слово допомагає індивідуалізувати назву нашої компанії, а його значення відображає загальні засади її діяльності.
Поняття «інновація» має багато класичних визначень, зокрема: 1) нововведення, яке ще недостатньо поширене у суспільному виробництві; 2) нововведення, впровадження нових ідей, технологій, видів продукції тощо в організацію продукції, виробництво, управління підприємством та галуззю; 3) щось, що сприймається як нове, як нововведення; 4) форма керованого розвитку вже існуючих систем; 5) процес, в ході якого винахід або відкриття доводиться до стадії практичного застосування і починає давати економічний ефект; 6) нове прикладання науково-технічних знань, що забезпечує ринковий успіх.
В цілому інновації - це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства.
Таким чином, з поняттям «інновація» тісно пов'язані поняття нововведення, винаходу, відкриття, які є продуктами креативної діяльності.
Креативність (від англ. Create - створювати, англ. Creative - творчий, творчий) - це творчі здібності індивіда, які характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в структуру обдарованості як незалежний чинник, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.
Яке відношення має креативність до діяльності юристів? Дійсно, щоб бути гарним юристом, потрібні знання правових норм. Але, крім цього, в багажі юридичних навичок і вмінь юриста має бути така якість як «креативність». Фактично під креативністю юриста розуміється творчий підхід до вирішення питань правового характеру. Саме специфіка цього підходу до вирішення юридичної проблеми і виділяє юриста серед колег.
При цьому, якщо креативність асоціюється з висуванням нових ідей, то ознакою інновації є втілення їх на практиці. Таким чином, назва «ЮРІННОВАЦІЯ» відображає не тільки здатність до креативного мислення при вирішенні правових проблем, але й здатність до практичного втілення відповідних ідей.